Algemene Voorwaarden

Exclusique / Pianist & DJ Guido Nobel

 

Artikel 1. Algemene Bepalingen

De algemene bepalingen zijn van toepassing op de algemene voorwaarden van Exclusique / Pianist & DJ Guido Nobel en de overeenkomsten die hierop toepasselijk zijn.

 

1a. Opdrachtgever

De (rechts-)persoon die aan Pianist & DJ Guido Nobel een opdracht heeft verstrekt voor het engageren van artiesten en/of musici en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenementen en/of theaterproductie.

 

1b. Artiest

Ieder individu of georganiseerde groep van individuen, die met een muzische, creatieve, kunstzinnige of andere aansprekende prestaties een publiek onderhoudt. Onder artiest zijn ook begrepen de betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presenta(tor)(trice) of diskjockey dan wel namens een groep van artiesten en/of musici, alsmede betrokken technici die zich jegens Pianist & DJ Guido Nobel en/of diens opdrachtgever(s) tot het geven van een artistieke prestatie(optreden) en/of tot organisatie en/of uitvoering van een optreden of evenementen hebben verbonden.

 

1c. Contract

De overeenkomst tot het doen optreden door artiesten en/of musici, waarbij Pianist & DJ Guido Nobel zich jegens haar opdrachtgever verbindt tot het ten behoeve van de opdrachtgever, sluiten van een of meer overeenkomsten met een artiest(groep) of muziek(orkest) en /of gemachtigde tot optreden in door de opdrachtgever ter beschikking te stellen accommodatie.

1d. Contract van gemengde activiteiten

De overeenkomst voor de organisatie en uitvoering van gemengde activiteiten, waarbij Pianist & DJ Guido Nobel zich tegenover haar opdrachtgever verbindt tot de organisatie en uitvoering van een evenement of festiviteit door middel van verschillende toeleveranciers (zoals voor zaalhuur-decoratie-catering-beveiliging-entertainment-presentaties en andere elementen).

* Beide typen overeenkomsten worden hierna beschreven als de overeenkomst, omdat uit het verband waarin de betreffende overeenkomst wordt genoemd, het type overeenkomst kan worden afgeleid.

 

1e. Act

Ieder dj-optreden, drive-in show, artiestenoptreden of aanverwante producten of diensten (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband uitgevoerd.

 

1f. Pianist & DJ Guido Nobel

De onderneming Pianist & DJ Guido Nobel, eigendom van Guido Nobel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18076556 onder de bedrijfsnaam Exclusique, die in commerciële zin tot doel heeft financieel gewin te halen middels het verzorgen van kwalitatief hoogstaande optredens door Pianist & DJ Guido Nobel, alsmede door andere (door Pianist & DJ Guido Nobel bemiddelde) artiesten in de ruimste zin van het woord. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden onderscheid wordt gemaakt tussen Pianist & DJ Guido Nobel en Artiest, is dat onderscheid louter theorisch indien (Pianist & DJ) Guido Nobel de betreffende artiest is.
De namen ‘Exclusique’, ‘Pianist & DJ in 1’, ‘Guido Nobel’ en ‘Pianist & DJ Guido Nobel’ hebben in deze voorwaarden dezelfde betekenis, te weten ‘Pianist & DJ Guido Nobel’.

 

1g. Voor het optreden benodigde zaken

Kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties en (muziek-) instrumenten.

 

1h. Plaats van het optreden

De door Pianist & DJ Guido Nobel met de opdrachtgever overeengekomen locatie, voorzien van de benodigde faciliteiten om het optreden plaats te doen laten vinden.

 

1i. Tijdstip van het optreden

De door Pianist & DJ Guido Nobel met de opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstippen voor het optreden inclusief de tijdstippen van opbouw en afbreken van zaken die voor het optreden nodig zijn.

 

1j. Publiek

Alle bij het optreden aanwezige toeschouwers / toehoorders c.q. aanwezige derden.

 

1k. Totale uitkoopsom

Het totaalbedrag exclusief de wettelijke verplichte BTW dat de opdrachtgever ter zake van een opdracht aan Pianist & DJ Guido Nobel verschuldigd is. In dit bedrag zijn mede inbegrepen de loonheffing en premie werknemersverzekeringen voor zover verschuldigd, af te dragen door Pianist & DJ Guido Nobel, die hiervoor door middel van een inhoudingsplichtingen verklaring gemachtigd is door het Ministerie van Financiën.

 

1l. Werken

Elk ontwerp evenementenconcept, elk ontwerp merchandisingconcept, elk ontwerp sponsoringconcept, ieder werkstuk, ieder model en idee en iedere audiovisuele en/of filmproductie en/of daarmee verbandhoudend, waaraan Pianist & DJ Guido Nobel en/of door Pianist & DJ Guido Nobel ingeschakelde derden, in definitief of voorlopige vorm, alsmede alle voorontwerpen en voorschetsen.

 

1m. Netto-recette

De bruto-recette verminderd met garderobe/bespreekgelden, BTW (en eventueel andere belastingen) en auteursrechten.

 

1n. Insolventie

Het faillissement, gerechtelijk akkoord, onderhands akkoord met alle of met de meerderheid van de schuldeisers, alsmede de omstandigheid dat voldoende feiten zijn aangevoerd waaruit blijkt dat één der partijen zijn betaling heeft gestaakt en in een toestand verkeert welke overeenkomt met één van hiervoor genoemde drie gevallen.

 

1o. Meerwerk

Alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

 

1p. Minderwerk

Alle werkzaamheden en leveranties die in de overeenkomst zijn begrepen en die niet door de opdrachtgever worden verlangd.

 

1q. Optie

Boekingsrecht.

 

1r. Boeking

Overeenkomst tot uitvoeren van een artistieke of technische prestatie.

 

 

Artikel 2. Toepassing en geldigheid

2a. Deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) gelden voor alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van Pianist & DJ Guido Nobel, doorgaans doch niet altijd opererend en communicerend onder de naam Pianist & DJ Guido Nobel, waar Opdrachtgever en Artiest deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen in overeenstemming is afgeweken.

2b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.

2c. Deze Voorwaarden worden door Pianist & DJ Guido Nobel bij boeking digitaal meegezonden op verzoek kunnen we deze ook per post versturen. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.pianist-dj.nl (hierna te noemen: Site).

2d. Deze Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Pianist & DJ Guido Nobel wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

2e. Van deze Voorwaarden afwijkende speciale wensen en aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2f. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van de boekingsbevestiging alle algemene voorwaarden zoals hierin staat te aanvaarden.

2g. Op elke overeenkomst tussen Artiest, Pianist & DJ Guido Nobel en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 3. Geldigheid van op elektronische wijze gesloten Overeenkomst

3a. Opdrachtgever en Pianist & DJ Guido Nobel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de boeking en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Pianist & DJ Guido Nobel gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als (een vermoeden van) bewijs.

3b. Volgens de Europese regelgeving is een boeking (koop), gesloten via elektronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige boekings(koop)Overeenkomst, waarop een betaling dient te volgen.

 

 

Artikel 4. Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 

4a. Alle mondelinge en/of schriftelijke offertes van Pianist & DJ Guido Nobel zijn vrijblijvend.

4b. Pianist & DJ Guido Nobel behoudt zich het intellectuele eigendom op de bij of in de offerte verstrekte werken voor.

4c. De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte van Pianist & DJ Guido Nobel binnen de in lid 4d genoemde termijn van veertien (14) dagen na ontvangst daarvan, besluiten Pianist & DJ Guido Nobel een definitieve opdracht te verstrekken, tenzij door Pianist & DJ Guido Nobel schriftelijk expliciet een andere termijn wordt genoemd. Pianist & DJ Guido Nobel zal de definitieve opdracht slechts aanvaarden indien partijen overeenstemming hebben bereikt over relevante zaken zoals locatie, optredende artiesten, datum, tijdstippen van optreden, overige dienstverlening en de totale uitkoopsom.

4d. Pianist & DJ Guido Nobel is gehouden binnen een maximale termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk in tweevoud, dan wel digitaal uit te werken in een contractovereenkomst of in een contractovereenkomst van gemengde activiteiten waarin in elk geval zijn opgenomen de locatie, de datum, en tijdstippen van het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of

theateractiviteit, de soort en aard van de te leveren prestatie, de overeengekomen prijs en andere met de dienstverlening verband houdende technische/organisatorische zaken.

4e. De Opdrachtgever dient een kopie van de overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst ondertekend aan Pianist & DJ Guido Nobel terug te sturen. In geval van minderjarigheid dient medegetekend te worden door een van de ouders of voogden. Het feit dat de kopie van de overeenkomst niet ondertekend door de opdrachtgever geretourneerd is, kan nimmer dienen tot bewijs dat deze de opdracht niet aan Pianist & DJ Guido Nobel heeft verstrekt.

4f. Wanneer Pianist & DJ Guido Nobel niet binnen zeven (7) dagen na verzending, de contractovereenkomst van de Opdrachtgever retour heeft ontvangen, dan heeft Pianist & DJ Guido Nobel, behoudens haar recht op nakoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden, mits Pianist & DJ Guido Nobel zulks schriftelijk meedeelt aan de Opdrachtgever binnen drieëntwintig (23) dagen na de voormelde zevende (7e) dag.

4g. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, die van de reeds gesloten schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen over en weer schriftelijk zijn bevestigd.

4h. Alle overeenkomsten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Pianist & DJ Guido Nobel.

4i. Alle tarieven en overige informatie in reclamemateriaal en overig(e) drukwerk of documenten van (Pianist & DJ) Guido Nobel, het zij fysiek of digitaal, zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Aan al deze informatie en tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Artikel 5. Extra kosten meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken, worden door Pianist & DJ Guido Nobel aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op grondslag van bij aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de totale uitkoopsom of de laatste termijn daarvan. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Pianist & DJ Guido Nobel daarmee tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

 

 

Artikel 6. Service, garantie en vrijwaring

6a. Mocht door overmacht een Artiest niet kunnen optreden, dan zal Pianist & DJ Guido Nobel de Opdrachtgever helpen zoeken naar een goed, gelijkwaardig en tijdig alternatief, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

6b. Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt) en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Pianist & DJ Guido Nobel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 

Artikel 7. Optie

7a. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid in overleg met Pianist & DJ Guido Nobel een Optie te plaatsen voor een optreden op een bepaalde datum door een op Pianist & DJ Guido Nobel geplaatste Artiest, indien deze Artiest op deze datum nog beschikbaar is. Deze Optie betekent dat een Opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende veertien (14) dagen - tenzij een andere termijn door Exlusique schrijftelijk is gemeld - een eerste recht heeft om de Artiest te boeken voor de geopteerde datum.

7b. Aan het plaatsen van een Optie zijn geen kosten verbonden.

7c. Indien er reeds een Optie geplaatst is op de Artiest voor desbetreffende datum, wordt dit aan de Opdrachtgever gemeld. Deze heeft nu de mogelijkheid om een 2e optie aan te vragen voor de Artiest. Deze 2e optie geeft geen eerste recht van boeken en zal pas worden omgezet naar een eerste Optie met boekingsrecht wanneer de lopende eerste Optie komt te vervallen.

7d. De Opdrachtgever ontvangt per e-mail of per post een bevestiging van de genomen Optie.

7e. De Opdrachtgever heeft in overleg met Pianist & DJ Guido Nobel de mogelijkheid de Optie met nog eens zeven (7) dagen te verlengen.

7f. Indien binnen de looptijd van een optie een derde een boeking wil plaatsen op de optiedatum van Opdrachtgever, dan krijgt Opdrachtgever 24 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. Opdrachtgever zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld. Indien Opdrachtgever niet binnen 24 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

 

 

Artikel 8. Boeking

8a. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen de looptijd van een Optie met eerste boekingsrecht deze Optie om te zetten in een definitieve boeking. De Opdrachtgever dient hiervoor een aantal gegevens in te vullen en is daarmee ook verantwoordelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens met betrekking tot deze boeking.

8b. De Opdrachtgever ontvangt per e-mail en/of per post een bevestiging van de boeking met daarin de door hem/haar ingevoerde gegevens. Met het bevestigen van de boeking gaat de Opdrachtgever tevens akkoord met de vermelde overeenkomst en de daarbij horende Algemene Voorwaarden.

8c. Nadat de boeking door Pianist & DJ Guido Nobel is ingevoerd ontvangt de Artiest eveneens een e-mail met daarin de door Opdrachtgever verstrekte gegevens met betrekking tot deze boeking. De Artiest dient deze boeking ook te bevestigen.

8d. Er is enkel sprake van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pianist & DJ Guido Nobel wanneer beiden de boeking hebben bevestigd.

8e. De opdrachtgever en de Artiest verklaren dat deze boeking tot stand is gekomen door bemiddeling van Pianist & DJ Guido Nobel. Eventuele uit dit optreden voortvloeiende (re)engagementen binnen twee jaar na uitvoeringsdatum tussen Artiest en Opdrachtgever of tussen artiest en derden, bijvoorbeeld aanwezigen, dienen via Pianist & DJ Guido Nobel te worden afgesloten.

 

 

Artikel 9. Prestatie Artiest

9a. De Opdrachtgever verklaart bij aangaan van de Overeenkomst bekend te zijn en in te stemmen met de gebruikelijke prestatie van de Artiest. De Artiest zal naar beste kunnen presteren. Artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een zogenaamde geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook besluit om het optreden voortijdig af te breken, is deze alsnog gehouden het gehele honorarium te betalen.

9b. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt Artiest zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden.

9c. Artiest behoudt zich het recht te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Artiest wordt gewaarborgd

 

 

Artikel 10. Verhindering en oponthoud Artiest

10a. Indien Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct ingelicht worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een telefoonnummer ter beschikking stellen. De Artiest zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

10b. Artiest zal, indien Artiest door ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd is om op te treden, werken met een personele vervanging.

10c. Indien lid 10b echter onmogelijk blijkt, zal Artiest dit terstond aan Opdrachtgever laten weten en in samenwerking met Pianist & DJ Guido Nobel, alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.

10d. Indien Artiest door ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd is om op te treden en ook vervanging niet mogelijk blijkt, is Opdrachtgever niet gehouden het afgesproken bedrag voor de betreffende Artiest te betalen. Reeds gedane betalingen voor betreffende Artiesten worden door Pianist & DJ Guido Nobel teruggeboekt op het IBAN-nummer van Opdrachtgever.

10e. Opdrachtgever zal de Artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Artiest, noch bij Pianist & DJ Guido Nobel.

 

 

Artikel 11 . Laden en lossen

11a. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal Opdrachtgever hiervoor zorg dragen.

11b. Indien de afstand laad/losplaats en de speelplek een langere afstand betreft dan vijfentwintig (25) meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door Opdrachtgever aan Pianist & DJ Guido Nobel te worden opgegeven, er zal dan extra “sjouwhulp” door Artiest worden ingehuurd. Dit in verband met de tijd die gemoeid is met laden en lossen. Voor de extra sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

11c. Vooraf dient de aanwezigheid van trappen tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan Pianist & DJ Guido Nobel te worden opgegeven.

11d. In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift van voldoende omvang, die door de Artiest gebruikt kan worden, is lid 11c niet van toepassing.

11e. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in lid 11a, 11b, 11c en/of 11d niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de Artiest of bij Pianist & DJ Guido Nobel.

 

 

Artikel 12. Optreden in het buitenland

Artiest behoudt zich het recht voor om een eventueel optreden in het buitenland voorrang te geven boven een reeds via Pianist & DJ Guido Nobel geboekt optreden. Dit recht kan door Artiest slechts worden uitgeoefend nadat door Artiest in samenwerking met Pianist & DJ Guido Nobel tijdig is gezorgd voor een volwaardig alternatief van vergelijkbare kwaliteit en gelijke kosten. Pianist & DJ Guido Nobel zal Opdrachtgever hier tijdig schriftelijk of mondeling van op de hoogte brengen en gezamenlijk met Opdrachtgever het alternatief bespreken.

 

 

Artikel 13. Televisie- en radioclausule

Artiest is gerechtigd het betreffende onderdeel van de overeenkomst te annuleren voor het geplande optreden, in geval de Artiest op het tijdstip van optreden een televisie- of radiooptreden of opname heeft van de artistieke prestatie. Dit recht kan door Artiest slechts worden uitgeoefend nadat door Artiest in samenwerking met Pianist & DJ Guido Nobel tijdig is gezorgd voor een volwaardig alternatief van vergelijkbare kwaliteit en gelijke kosten.

 

 

Artikel 14. Klachten, Boetebeding en Schadevergoeding

Klachten

14a. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever bij Pianist & DJ Guido Nobel slechts geldend worden gemaakt door onverwijlde mondelinge melding en vervolgens daarna schriftelijke indiening binnen zeven (7) dagen na uitvoering van de overeenkomst. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde problemen.

14b. Wanneer een Opdrachtgever tegen het advies van Pianist & DJ Guido Nobel en/of de Artiest bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is elke klacht hierop uitgesloten.

Schadevergoeding

14c. Pianist & DJ Guido Nobel is bij de uitvoering van een overeenkomst, dan wel nalaten daarvan, nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan terugbetaling van ten hoogste éénmaal de aan Pianist & DJ Guido Nobel uit hoofde van betreffende overeenkomst betaalde Uitkoopsom of aanbetaling. Pianist & DJ Guido Nobel is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend die van derden, winstderving en dergelijke.

14d. Eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke daaronder begrepen, voor rechtskundige bijstand alsmede de kosten die bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de veroordeelde partij, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen met een minimum van € 250 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

 

 

Artikel 15. Tarieven

15a. Geoffreerde en overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, vervoerskosten, brandstofprijzen, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische- en organisatorische kosten, verdere prijsbepalende factoren en (macro-)economische factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, c.q. van de totstandkoming van de overeenkomst.

15b. Prijsverhogingen door stijging van één of meer van hierboven genoemde factoren, alsmede devaluatie van de geoffreerde / gefactureerde / overeengekomen munteenheid, alsmede inflatie en andere (macro-)economische factoren, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Specifiek voor devaluatie en/of inflatie geldt dat de eerste 3% (zegge: drie procent) voor rekening en risico van Pianist & DJ Guido Nobel komen. Het deel van de devaluatie of inflatie boven deze 3% (zegge: drie procent) komt voor rekening van de opdrachtgever.

15c. De betaling van de eventuele Meerprijs op grond van het bovenstaande zal tegelijk met die van de totale uitkoopsom of de laatste termijn daarvan, geschieden.

15d. In het geval dat Pianist & DJ Guido Nobel uiteindelijk hogere tarieven berekent ten opzichte overeengekomen c.q. geoffreerde tarieven, indien om (een) in dit artikel genoemde reden(en), heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om de opdracht hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

 

 

Artikel 16. Betaling

16a. Indien (een) overeengekomen betaling(en) niet binnen de gestelde termijn is / zijn voldaan, heeft Pianist & DJ Guido Nobel het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding is gerechtigd, één en ander onder voorbehoud van alle rechten van Pianist & DJ Guido Nobel.

16b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de totale uitkoopsom of de laatste termijn daarvan uiterlijk 5 (zegge: vijf) dagen voorafgaand aan de datum van het optreden / uitvoering / oplevering van de productie zijn ontvangen op het door Pianist & DJ Guido Nobel daartoe verstrekte IBAN-nummer.

16c. Bij eventuele contante (chartale) betaling dient het bedrag te zijn opgemaakt uit kleine coupures van maximaal € 50 (zegge: vijftig euro).

16d. Indien een Opdrachtgever en/of een debiteur met enige betaling in verzuim is, is Pianist & DJ Guido Nobel gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van Pianist & DJ Guido Nobel om nakoming en/of volledige schadevergoeding, waaronder maar niet uitsluitend door schade uit (mogelijke) omzetderving, te vorderen bij de opdrachtgever.

 

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17a. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur ontstaan door voor, tijdens, of na het concert en/of optreden optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede eventuele schade door publiek toegebracht aan de accommodatie, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop daarvan in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht. De Opdrachtgever vergoedt de schade volledig tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en (geluids-) apparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.

17b. Artiest en Pianist & DJ Guido Nobel kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door iemand anders dan de artiest zelf.

17c. Pianist & DJ Guido Nobel zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is Pianist & DJ Guido Nobel voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Pianist & DJ Guido Nobel die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Pianist & DJ Guido Nobel voor de schade slechts aansprakelijk voor een bedrag naar redelijkheid of billijkheid tot een maximum van de door Opdrachtgever aan Pianist & DJ Guido Nobel betaalde uitkoopsom. Indien het een contractovereenkomst van gemengde activiteiten betreft is Pianist & DJ Guido Nobel slechts aansprakelijk tot een maximum van één keer het bedrag behorende bij de de prestatie waarbij een fout is gemaakt door de betreffende artiest, welk bedrag volgens de boeken van Pianist & DJ Guido Nobel is aangenomen en voor zover aantoonbaar reeds betaald door Opdrachtgever.

17d. De beperking van de aansprakelijkheid van Pianist & DJ Guido Nobel is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van Pianist & DJ Guido Nobel werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

17e. Pianist & DJ Guido Nobel vrijwaart zich van schade, diefstal of letsel veroorzaakt door toedoen van onverantwoordelijk gedrag van de Artiest, indien deze artiest niet Guido Nobel is. Schade voortvloeiend uit dit soort onbehoorlijk gedrag komt voor rekening van de Artiest zelf.

17f. Indien een van de contractanten aanleiding heeft te mogen stellen, dat de andere contractant zich niet aan de bepalingen van de overeenkomst heeft gehouden, dan doet eerstgenoemde hiervan binnen zeven (7) werkdagen via aangetekende brief melding aan de andere contractant(-en).

17g. Opdrachtgever vrijwaart Pianist & DJ Guido Nobel en Artiest voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor de opdracht / het optreden verschuldigde auteursrechten en naburige rechten aan o.a. BUMA, STEMRA en SENA. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden in geen geval overgedragen aan de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 18. Veiligheid en zorgplichten

18a. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Artiest, Crew en andere begeleiders.

18b. De Opdrachtgever heeft de plicht om zorg te dragen voor een warme en voedzame maaltijd voor alle artiesten en technici wanneer een optreden inclusief het opbouwen en afbreken langer dan vijf (5) uur duurt.

18c. Indien er sprake is van parkeerkosten, zal Opdrachtgever deze aan Artiest, crew en alle andere bij Artiest horende personen vergoeden op de dag van het optreden, dan wel kosteloos aan deze personen kosteloos een ‘uitrijkaart’ (doen) verstrekken. Tevens dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de voertuigen van de Artiest binnen een straal van 100 meter te parkeren zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

18d. In geval van een buitenoptreden dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een deugdelijke bescherming tegen regen, zon, wind en andere weersomstandigheden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft behoudt de Artiest zich het recht voor het optreden te annuleren. Opdrachtgever zorgt dat de speelplek naar redelijkheid en billijkheid verwarmd is en dat het podium deugdelijk en veilig is.

18e. Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 225 kilometer voor Artiest (enkele reis) zal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, Opdrachtgever voor Artiest en Crew een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door Artiest bij Opdrachtgever. Per lid van de Artiest en Crew zal een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste twee sterren conform ANWB-classificatie) en binnen een afstand van maximaal 25 kilometer van de Plaats van het optreden.

 

 

Artikel 19. Onuitvoerbaarheid en Overmacht

19a. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, dient hij Pianist & DJ Guido Nobel hiervan schriftelijk per aangetekende brief te in kennis stellen. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Pianist & DJ Guido Nobel bij annulering van het optreden of opdracht recht op de volledige uitkoopsom, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Opdrachtgever of Artiest. De annuleringsvergoeding wordt berekend volgens de volgende staffel:

* binnen 3 maanden voor speeldatum is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd;

* binnen 6 tot 3 maanden voor speeldatum is de opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd;

* binnen 9 tot 6 maanden voor speeldatum is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd;

* langer dan 9 maanden voor speeldatum is de opdrachtgever 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

Voor elk van deze staffels geldt, dat deze verhoogd zal worden met daadwerkelijk gemaakte of nog te maken directe en indirecte kosten ten behoeve van dit specifieke optreden en/of opdracht door Pianist & DJ Guido Nobel, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wegens door Pianist & DJ Guido Nobel aangegane verplichtingen naar één of meer andere partijen / derden en / of schade voortkomend uit bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend omzetderving wegens niet aangenomen overige optredens op / rond dezelfde datum.

19b. Pianist & DJ Guido Nobel is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op middelen van de Opdrachtgever, tenzij betaling van de volledige overeengekomen uitkoopsom door de Opdrachtgever reeds geschied is.

19c. Indien lid 19b van toepassing is, kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak maken op enige schadevergoeding, zulks onverminderd het recht van Pianist & DJ Guido Nobel om nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen,

19d. In geval van slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel daarvan ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

19e. In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld telefonisch en per aangetekend schrijven informeren, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

19f. Kan het evenement / feest / gelegenheid waarvoor Artiest geboekt is wegens één of meerdere oorlogen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën en/of overheidsmaatregelen geheel of gedeeltelijk geen doorgang vinden, dan heeft de Opdrachtgever het recht de datum of data van optreden / opdracht te verplaatsen naar een andere in uitdrukkelijk overleg met Pianist & DJ Guido Nobel vast te stellen datum. De Opdrachtgever blijft in geval van uitstel of afstel door overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever verplicht om uiterlijk 5 (zegge 5) dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke datum van optreden betaling van de volledige uitkoopsom aan Pianist & DJ Guido Nobel te voldoen, dan wel een redelijk percentage daarvan volgens de in 19a omschreven staffel.

19g. In geval van overmacht aan enkel de zijde van Pianist & DJ Guido Nobel en/of door Pianist & DJ Guido Nobel gecontracteerde leveranciers, zal de Opdrachtgever Pianist & DJ Guido Nobel nog gedurende een maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid geven om haar verplichtingen na te komen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

19h. Indien de overmachttoestand aan de zijde van Pianist & DJ Guido Nobel aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de Opdrachtgever en Pianist & DJ Guido Nobel beiden eenzijdig het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. De partij die de overeenkomst als ontbonden beschouwt, dient daarvan de wederpartij schriftelijk in kennis te stellen.

19i. Pianist & DJ Guido Nobel zal zich inspannen ervoor te zorg te dragen dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde toeleveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat de Opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, heeft Pianist & DJ Guido Nobel het recht gelijkwaardige derden te contracteren om gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Pianist & DJ Guido Nobel zal zo mogelijk tevoren in overleg treden met de Opdrachtgever over de hiervoor bedoelde noodzakelijk geachte veranderingen.

19j. Indien de overeenkomst moet worden uitgevoerd in (een) niet door Pianist & DJ Guido Nobel of via Pianist & DJ Guido Nobel gecontracteerde derden ter beschikking gestelde ruimte(n), is Pianist & DJ Guido Nobel op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien de ruimten niet door de betreffende derde ter beschikking worden gesteld, onverminderd het recht van Pianist & DJ Guido Nobel om volledige betaling van de uitkoopsom door Opdrachtgever te vorderen.

 

 

Artikel 20. Geschillen

20a. Op de eventuele geschillen die uit de overeenkomst ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

20b. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zullen door beide partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de dichtstbijzijnde bevoegde rechtbank voor de woon- en vestigingsplaats van (Pianist & DJ) Guido Nobel.

20c. Het bestaan van enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot opschorting van de betalingsverplichting, terwijl aan de opdrachtgever evenmin een beroep openstaat op korting, verrekening of soortgelijk.

20d. Met deze Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

 

 

Artikel 21. Extra bepalingen met betrekking tot concerten, optredens, festiviteiten en/of evenementen

De Opdrachtgever garandeert:

- Er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden die niet behoren tot de opdracht aan Pianist & DJ Guido Nobel, naar de eis van het werk van Pianist & DJ Guido Nobel en door haar ingeschakelde derden zijn verricht en zo tijdig dat afleveren en opstellen van de benodigde apparaten, rekwisieten, installaties, instrumenten, attracties, inventaris en goederen, geen vertraging ondervinden.

- Dat alle door de Opdrachtgever te verstrekken materiaal inclusief de afgesproken dienstverlening vrij is van rechten van derden en Pianist & DJ Guido Nobel en door haar ingeschakelde derden vrijwaart tegen alle aanspraken van derden, waaronder voor bijstand in en buiten rechte, ter zake van pretense rechten van derden.

- Dat er, indien de omstandigheden dit vereisen en/of Pianist & DJ Guido Nobel hierom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren, en /of dranghekken worden geplaatst, zodat de Artiest ongestoord en veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium vrijgehouden wordt van Publiek.

- Dat hij nimmer zal toestaan dat er meer publiek in de locatie waarop opgetreden wordt of zal worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en /of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd.

- Dat er zonder schriftelijke toestemming van Pianist & DJ Guido Nobel geen geluids- en beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd.

- Dat zonder schriftelijke toestemming van Pianist & DJ Guido Nobel geen geluidsdragers, affiches, foto’s en /of ander artikelen, waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de Artiest worden gebruikt, voor, tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.

- Dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, sound-check en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn.

- Dat de voorbereidingen en het optreden ongestoord verlopen en dat Pianist & DJ Guido Nobel, voor zover besproken, daarbij kan beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten en technische staf.

- Dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en Pianist & DJ Guido Nobel na overleg met de Artiest hierom verzoekt extra technisch personeel, stage-personeel en brandwachten aanwezig zullen zijn.

- Er zorg voor te dragen dat Pianist & DJ Guido Nobel tijdig informatie heeft verkregen over de op de plaats van optreden geldende algemene politieverordening en andere gemeentelijke en overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden.

- Dat door Pianist & DJ Guido Nobel ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de artiest en het gebruik daarvan uitsluitend zijn gericht op het bekendmaken van het optreden.

- Indien op het tijdstip van optreden blijkt dat de populariteit van de artiest zoveel groter is dan ten tijde van de overeenkomst, dat aangepaste veiligheidseisen gewenst zijn, dient de Opdrachtgever op eigen kosten de door Pianist & DJ Guido Nobel aan te geven maatregelen te nemen. Indien naar het oordeel van Pianist & DJ Guido Nobel onvoldoende maatregelen zijn genomen is Pianist & DJ Guido Nobel gerechtigd de Artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden, zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van het overeengekomen door de Opdrachtgever te betalen totale uitkoopsom.

- Pianist & DJ Guido Nobel draagt er zorg voor dat de Artiest tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen Pianist & DJ Guido Nobel en de Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door de Opdrachtgever worden verstrekt of dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.

- Het door Pianist & DJ Guido Nobel met de Opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde tijdstip van optreden van de Artiest is bindend. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het optreden een verzoek doet

het gemelde einde te verschuiven, is Pianist & DJ Guido Nobel gerechtigd in overleg met de artiest het verzoek te weigeren of als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

- Pianist & DJ Guido Nobel is gerechtigd bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen gebruik te maken van de diensten van derden.

- De Opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de werken uitsluitend en alleen binnen het kader en ter uitvoering door Pianist & DJ Guido Nobel van de overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van Pianist & DJ Guido Nobel vereist. De Opdrachtgever mag aan derden niet het gebruik van de werken toestaan zonder schriftelijke toestemming van Pianist & DJ Guido Nobel aan welke toestemming Pianist & DJ Guido Nobel voorwaarden - waaronder financiële - mag stellen.

- De werken geleverd door Pianist & DJ Guido Nobel kunnen door de Opdrachtgever uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Wijzigingen zijn zonder schriftelijke toestemming van Pianist & DJ Guido Nobel zijn niet toegestaan. Wijzigingen geschieden geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.